Untitled Document
ค้นหาชื่อ,สกุล,เลขที่บัตร :

หลักสูตร/วิชา:CMU+62 สายวิทย์ (VIP)

ณัฐนันท์ ดวงปัญญาสว่าง
พระหฤทัย เชียงใหม่(เชียงใหม่)
วณิชา คุณา
มงฟอร์ตวิทยาลัย(เชียงใหม่)
อุภัยภัทร ลาภมาก
สาธิตมหาวิทยาลัย เชียงใหม่(เชียงใหม่)
วัชรพล โยธาดี
จักรคำคณาทร(ลำพูน)
พัฒน์นรี กวั่งซ้วน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย(เชียงราย)
พิมลภา ปัญญามี
ยุพราชวิทยาลัย(เชียงใหม่)
พิมพ์ชนก นาคะเกตุ
ยุพราชวิทยาลัย(เชียงใหม่)
จุฑามาศ เป็งนำ
ยุพราชวิทยาลัย(เชียงใหม่)
ธนภรณ์ ไชยบุตร
ยุพราชวิทยาลัย(เชียงใหม่)
แทนฤทัย บริบูรณ์
ยุพราชวิทยาลัย(เชียงใหม่)
สุภัสสรา กาศเกษม
ยุพราชวิทยาลัย(เชียงใหม่)
จิรัชญา จี้อินทร์
ยุพราชวิทยาลัย(เชียงใหม่)
พลเชษฐ์ พุฒพนาทรัพย์
ยุพราชวิทยาลัย(เชียงใหม่)
เกณิกา ยอดเชียงคำ
สามัคคีวิทยาคม(เชียงราย)
ชนม์นิภา แก้วจอหอ
สามัคคีวิทยาคม(เชียงราย)
สุวรรณี สมควร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย(เชียงราย)
ขวัญจิรา แซ่ลี
เทศบาล 6 นครเชียงราย(เชียงราย)
ธัญญลักษณ์ สุธรรมจา
ดำรงราษฎร์สงเคราะห์(เชียงราย)