Untitled Document
ค้นหาชื่อ,สกุล,เลขที่บัตร :

หลักสูตร/วิชา:CMU+61 สายศิลป์ (VIP)

วัชรพงษ์ ไอถิน
วัฒโนทัยพายัพ(เชียงใหม่)
ธัญวรัตน์ พิสิษฐกุล
สามัคคีวิทยาคม(เชียงราย)
พลอยชมพู วรวีระวงศ์
วารีเชียงใหม่(เชียงใหม่)
จิตรลดา กุลฉิม
สาธิตมหาวิทยาลัย เชียงใหม่(เชียงใหม่)
วีรภัทร จินะทอง
ส่วนบุญโญปถัมภ์(ลำพูน)
จิระปรียา ดาราพันธ์
หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์(เชียงใหม่)
ปรินทร์ แก้วมา
นวมินทราชูทิศ พายัพ(เชียงใหม่)