Untitled Document
ค้นหาชื่อ,สกุล,เลขที่บัตร :

หลักสูตร/วิชา:CMU+61 สายวิทย์ (VIP)

รักษิณา เกียงซอง
วัฒโนทัยพายัพ(เชียงใหม่)
รมณียา ลุมมา
วัฒโนทัยพายัพ(เชียงใหม่)
กฤติญา ธรรมสิทธิ์
วัฒโนทัยพายัพ(เชียงใหม่)
พรพิงค์ จิตรงาม
วัฒโนทัยพายัพ(เชียงใหม่)
นนทนันท์ ปานเพชร
มงฟอร์ตวิทยาลัย(เชียงใหม่)
พิมพ์ชนก แซ่ลิ่ม
วัฒโนทัยพายัพ(เชียงใหม่)
ปิยะธิดา ยาทัน
วัฒโนทัยพายัพ(เชียงใหม่)
วัชรพงษ์ ไอถิน
วัฒโนทัยพายัพ(เชียงใหม่)
บุรัสกร นิยมไพรพนาวัลย์
เชียงรายวิทยาคม(เชียงราย)
รชต วงศ์ประสิทธิ์
ยุพราชวิทยาลัย(เชียงใหม่)
เกวลี มีจินา
วัฒโนทัยพายัพ(เชียงใหม่)
พันธกานต์ ตุ้ยคำ
จักรคำคณาทร(ลำพูน)
ศิวพร สุทธคำ
วัฒโนทัยพายัพ(เชียงใหม่)
บูาบา อัครเหมันต์
ปรินส์รอยแยลล์ววิทยาลัย(เชียงใหม่)
จิดาภา พินิจ
เทศบาล 6 นครเชียงราย(เชียงราย)
นวนันท์ จันทร์ขาว
สันป่าตองวิทยาคม(เชียงใหม่)
ปิยะวัฒน์ ปันแก้ว
ยุพราชวิทยาลัย(เชียงใหม่)
ชัยรัศศ์ โพธาคำ
วัฒโนทัยพายัพ(เชียงใหม่)
กิตติมา กิตติยะ
วัฒโนทัยพายัพ(เชียงใหม่)
ชนกชนม์ ไชยมูล
สามัคคีวิทยาคม(เชียงราย)
ทิพธัญญา จันต๊ะคาด
สามัคคีวิทยาคม(เชียงราย)