Untitled Document
ค้นหาชื่อ,สกุล,เลขที่บัตร :

หลักสูตร/วิชา:CMU+61 สายวิทย์ (VIP)

รักษิณา เกียงซอง
วัฒโนทัยพายัพ(เชียงใหม่)
รมณียา ลุมมา
วัฒโนทัยพายัพ(เชียงใหม่)
กฤติญา ธรรมสิทธิ์
วัฒโนทัยพายัพ(เชียงใหม่)
พรพิงค์ จิตรงาม
วัฒโนทัยพายัพ(เชียงใหม่)
นนทนันท์ ปานเพชร
มงฟอร์ตวิทยาลัย(เชียงใหม่)
พิมพ์ชนก แซ่ลิ่ม
วัฒโนทัยพายัพ(เชียงใหม่)
ปิยะธิดา ยาทัน
วัฒโนทัยพายัพ(เชียงใหม่)
บุรัสกร นิยมไพรพนาวัลย์
เชียงรายวิทยาคม(เชียงราย)
รชต วงศ์ประสิทธิ์
ยุพราชวิทยาลัย(เชียงใหม่)
เกวลี มีจินา
วัฒโนทัยพายัพ(เชียงใหม่)
พันธกานต์ ตุ้ยคำ
จักรคำคณาทร(ลำพูน)
ศิวพร สุทธคำ
วัฒโนทัยพายัพ(เชียงใหม่)
บุษบา อัครเหมันต์
ปรินส์รอยแยลล์ววิทยาลัย(เชียงใหม่)
จิดาภา พินิจ
เทศบาล 6 นครเชียงราย(เชียงราย)
ชัยรัศศ์ โพธาคำ
วัฒโนทัยพายัพ(เชียงใหม่)
กิตติมา กิตติยะ
วัฒโนทัยพายัพ(เชียงใหม่)
กัลยาณี อินหน่อแก้ว
ส่วนบุญโญปถัมภ์(ลำพูน)
วงศกร ทองคำพันธ์
วัฒโนทัยพายัพ(เชียงใหม่)
ณัฐธิณี ชินเมธีพิทักษ์
ดำรงราษฎร์สงเคราะห์(เชียงราย)
พลอยไพลิน เพชรจรัสชัย
ดำรงราษฎร์สงเคราะห์(เชียงราย)